DİLEK VE ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

 

1. AMAÇ

 

 Bu prosedürün amacı, kuruluşumuzda çalışanların ve iletişimde bulunduğumuz tüm firmaların ( müşteriler ve tüm tedarik zinciri ) ayrıca komşularımızın ve Akınal Bella Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş ile gerek işleyiş gerekse coğrafi konum nedeniyle iletişimde bulunan herkesin şikâyetlerinin, dilek ve önerilerinin değerlendirilmesini, sonuçlandırılmasını ve uygulanacak süreci belirlemektir.

 

2. KAPSAM

 Bu prosedür, kuruluşumuzda, alınan şikayet ve geri bildirimlerden hareket edilerek şikayet ile ilgili başvuruların alınması, şikayete konu olan eylem ve kişilerin araştırılması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

 

3. SORUMLULUKLAR

 

3.1. ÜST YÖNETİM

 

- Etkin ve verimli olarak şikâyetleri ele alma süreci için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemek ve temin etmek.

- Şikâyetleri ele alma sürecinin etkinliğini düzenli olarak gözden geçirmek.

 

3.2. İŞVEREN ( YÖNETİM ) TEMSİLCİSİ

 

- Şikâyetleri ele alma süreç ve prosedürlerini oluşturmak, uygulamak ve

sürekliliğini sağlamak.

- Şikayetleri ele alma sürecinin performansı hakkında düzenli aralıklarla (6 ayda bir ) yönetimin gözden geçirmesi toplantıları aracılığı ile üst yönetime rapor vermek.

- Çift taraflı şikâyet dinleme toplantılarını organize etmek ve raporlamak.

3.3 İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU

 

- Şikâyetlerin araştırılmasında işveren temsilcisi, işçi temsilcisi ile ortaklaşa çalışmak

- İşveren temsilcisinin firmada bulunmadığı zamanlarda, işveren temsilcisi görevlerine vekâleten bakmak

 

3.4. İŞÇİ TEMSİLCİSİ

 

- Şikâyetlerin dinlenmesi, araştırılması ve sonuçlandırılması süreçlerinin tamamında işveren temsilcisi ve insan kaynakları sorumlusu ile ortaklaşa çalışmak

 

 

 

4. UYGULAMA

 

 AKINAL BELLA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİC. AŞ. aşağıda yer alan esaslar dahilinde şikayetleri ele alır, izler, elde edilen verileri değerlendirerek çalışan memnuniyeti yönetim sisteminin sürekli iyileşmesini sağlar.

 

4.1. İLETİŞİM

 

 Şikâyetlerin değerlendirilmesinden birinci derecede işveren temsilcisi sorumludur. Şikâyetin toplanma merkezi işveren temsilcisidir. Şikâyet ilk değerlendirilmeye alındığında kaydı yapılır ve araştırılmaya başlanır. Araştırma işveren temsilcisi, işçi Temsilcisi ve insan kaynakları sorumlusu ile ortaklaşa yürütülür

 

Dış Şikâyet Mekanizması:

 

 İletişimde bulunduğumuz tüm firmalar ( müşteriler ve tüm Tedarik zinciri ) ayrıca komşularımız ve Akınal Bella ile gerek işleyiş gerekse coğrafi konum nedeniyle iletişimde bulunan herkes, Firmamızın resmi internet sitesindeki dilek ve şikâyet e mail adresini kullanarak şikâyet ve önerilerini bize ulaştırabilirler. Ayrıca;

 

Fabrika ziyaretleri, - Müşterilerin, tedarik zincirinin iletişimde olduğu Akınal Bella

Personel e-mailleri, Müşterilerin, tedarik zincirinin iletişimde olduğu Akınal Bella

Personel telefon hatları ile şikâyet ve önerilerini bize ulaştırabilirler.

 

4.2. ŞİKÂYETİN ALINMASI

 AKINAL BELLA’ DA “ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ “ hazırlanmıştır. Ayrıca şikâyetler

Dilek veya şikâyet kutusuna atılarak İşveren temsilcisine ulaştırılır. Bunun yanında çalışan isterse “ÇALIŞAN GERİ BESLEME VE ŞİKAYET FORMUNU “ nu doldurarak işveren temsilcisine / işçi temsilcisine veya İnsan Kaynakları Sorumlusuna bizzat elden de teslim edebilir. Dilek Şikâyet kutusuna ayda bir bakılır. Gelen şikâyetler işveren temsilcisi tarafından kayıt altına alınır. Aşağıda yer alan durumlarda yapılan şikâyetlerin aciliyeti önemi yüksek olarak kabul

edilir.

 

 Şikâyetçilerin üretim ve/ya çalışma verimliliği durduran problemler;

• Üretim ve verim kaybı yaratan kalite problemleri

• İnsan sağlığını riske eden problemler

• Sürekli aynı konuyu dair iletilen problemler

 

4.3. ŞİKÂYETİN İLK DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek ve şikâyet kutusuna atılan şikâyet ve istekler ayda bir açılarak işveren temsilci tarafından kontrol edilir. Ayrıca acil çözüm gerektiren durumlarda şikâyetçi isterse “ÇALIŞAN GERİ BESLEME VE ŞİKAYET FORMU” nu doldurarak işveren temsilcisine, işçi temsilcisine veya

 

insan kaynakları sorumlusuna teslim edebilir. Dış Şikâyet mekanizmasında şikâyet ve öneriler e mail yolu ile alınır. Şikâyetin ilk değerlendirilmesini takiben (mevcutsa) acil çözüm önerileri şikâyetçilere iletilir. Çözüm önerisi çalışan tarafından kabul edilirse, şikâyetle ilgili sonuç raporlarını yazar ve bu doğrultuda şikâyeti yönlendirir/kapatır. Şikâyetçi ile yapılan görüşmeler belli bir nezaket çerçevesinde yapılır. Şikâyetçiye ait kişisel bilgiler bu kişilerin rızası olmadan açıklanmaz.

4.4. ŞİKÂYETİN ARAŞTIRILMASI

 Şikâyet ile ilgili hızlı bir çözüm bulunamıyorsa, şikâyetçinin yerinde incelemelerde bulunmak için işveren temsilcisi, işçi temsilcisi veya insan kaynakları sorumlusu gerekli görüşme ve incelemeleri yapar. İşveren Temsilcisi bu bilgiler ışığında raporu hazırlar ve üst yönetime sunar.

4.5. ÇALIŞAN İLE MUTABAKATIN SAĞLANMASI ve İZLEME

 İşveren temsilcisi şikâyet ile önerdiği çözümün çalışan tarafından uygun bulunması halinde mutabakat sağlanır ve mutabık kalınan çözüm en kısa sürede ilgili bölüm tarafından uygulamaya alınır. Çalışanın sunulan çözüm önerisini uygun bulmaması ve mutabakat sağlanamaması halinde İşveren temsilcisi varsa alternatif çözüm önerisini şikâyetçiye sunar. Açık kalan şikâyetler değerlendirme dönemlerinde izlenmeye devam edilir ve şikâyet tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tekrarlanmaması halinde şikâyet kapatılır.

4.6 RAPORLAMALAR

 İşveren temsilcisi şikâyetlerle ilgili en az 6 aylık periyotlardan az olmamak şartı Yönetimi Gözden Geçirmesi Toplantısı ile şikâyetler hakkında bilgilendirmeler ve değerlendirmeler yapar. Şikâyetlerle ilgili olarak fabrikada toplantı düzenleyebilir ve bir önceki döneme ait durumu katılımcılarla paylaşabilir.

4.7. ŞİKÂYETLERİ ELE ALMA SÜRECİ İLE İLGİLİ MEMNUNİYET SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ

AKINAL BELLA’ DA şikâyetçilerin memnuniyet seviyelerini belirlemek için anket düzenlenir. Anket sonuçları İşveren temsilcisi tarafından değerlendirilir ve tespit edilen uygunsuzlukları Düzeltici/Önleyici Faaliyetler başlatılabilir. Ayrıca 6 ayda bir çift yönlü şikayet dinleme toplantılarında bir önceki döneme ait durumu katılımcılarla paylaşarak memnuniyet seviyesi ölçülür. Yapılan anketler, anket değerlendirmeleri ve alınan aksiyonlar düzenli olarak Yönetimi Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülür/değerlendirilir.

4.8. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışan memnuniyet anketleri yılda en az bir defa olarak İşveren Temsilcisi organizasyonunda gerçekleştirilir. İnsan Kaynakları Sorumlusu ve işçi temsilcisi ile ortak hareket edilir.

 

4.9. KAYITLARIN SAKLANMASI

AKINAL BELLA’ DA çalışan şikâyetleri ile ilgili tüm kayıtlar 2 yıl süreyle saklanır.

 

 

AKINAL BELLA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİC. AŞ.

İŞVEREN/VEKİLİ