RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKAMIZ

1.AMAÇ

2. KAPSAM
3. TANIMLAR
4. SORUMLULUKLAR
Şirket Yönetim Kurulu;
Yöneticiler ve Çalışanlar:
5. POLİTİKA VE PROSEDÜRÜMÜZ
6. BAĞIŞ VE HEDİYELİK EŞYALAR
7. POLİTİKA İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ
8. İHLALLERİN YAPTIRIMI

2. KAPSAM

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

▪  AKINAL AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. AŞ.Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm AKINAL AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. AŞ.çalışanlarını,

▪ Mal ve Hizmet aldığımız firmaları ve çalışanları, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Akınal Bella Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. AŞ adına görev yapan kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bu politika metninde bahsedilen tüm uygulamaların ve kısıtlamaların yukarıda bahsedilen kişi ve kuruluşlar içinde geçerli olduğunun anlaşılması oldukça önemlidir. Bu kişi ve kuruluşların yasal ve etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda topluluğumuzun da bu durumdan sorumlu tutulabileceği unutulmamalıdır.

3. TANIMLAR

Yolsuzluk: İş faaliyetleri esnasında menfaat elde etmek veya sürdürmek için para, hediye, parayla ölçülebilen olan veya olmayan her türlü menfaat vermek, teklif etmek, vaat etmek, almak, kabul etmek, talep veya rica etmek anlamların taşır.

Rüşvet: Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması  için kişin doğrudan veya aracılar vasıtasıyla menfaat sağlamasını ifade eder.

4. SORUMLULUKLAR

Şirket Yönetim Kurulu;

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasından en üst seviyede Şirket Yönetim Kurulu sorumludur.

─ Şirket Yönetim Kurulu bu politika metnini kabul eder ve uygulanması için gerekli ortamı sağlar.

─ Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir.

─ Politika metnine aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.

─ Konu hakkında ulaşan şikayet, ihbar ve iddialar hakkında Topluluk Mevzuatı çerçevesinde gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar.

─ Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

Yöneticiler ve Çalışanlar:

─ Tüm çalışanlar Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun hareket eder.

─ Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanması ve yaşatılmasını sağlar.

─ Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.

─ Tüm topluluk çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve/ veya aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

5. POLİTİKA VE PROSEDÜRÜMÜZ 

AKINAL AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. AŞ.Her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Rüşvet ve yolsuzluk içeren faaliyetleri kesinlikle talere etmemektedir. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. İş etiği konusunda  gösterdiği hassasiyetin bir göstergesi olarak Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir. Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak değerlendirilmesi beklenmektedir.

6. BAĞIŞ VE HEDİYELİK EŞYALAR

Hediye; maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler veya müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. AKINAL AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. AŞ. tarafından üçüncü şahıslara verilmek istenen her türlü hediye alenen, iyi niyet ve koşulsuz olarak verilmelidir.

Maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ve Genel Müdüre bildirimde bulunulması gerekmektedir.

 Bağış; şirket,  yardım amaçlı bağışlar yapmanın yanı sıra, sosyal yardımın bir parçası olarak Sosyal Sorumluluk Projelerinde yer alabilir. Yolsuzlukla mücadele yasaları, yardım amaçlı bağışları yasaklamadığı gibi, kurumların iyilik yapmak amacıyla hareket etmelerini de engellemez. Herhangi bir yardımda bulunmadan ya da sosyal sorumluluk projesi üstlenmeden önce, çalışan makul derecede özen göstererek durumu değerlendirmeli ve yardım amaçlı bağış taleplerinin, ticari faaliyetlerden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini bilmelidir. Çalışan, bir katılım talebinin uygun olup olmadığını değerlendirirken, kendisine şu soruları sormalıdır:

▪ Ödemenin amacı ne?

▪ Ödeme, şirketin yardım amaçlı bağış politikaları ve uygulamalarıyla uyumlu mu?

▪ Ödeme, bir bağış yapılacak kurumun isteği üzerine mi yapılıyor?

▪ Ödeme, iş alma ya da ayrıcalık elde etmek için mi istenmektedir?

 Tüm yardım amaçlı bağış ve sosyal sorumluluk harcamaları, Yönetim Kurulu’nun yazılı onayını gerektirir.

7. POLİTİKA İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

Tüm topluluk çalışanları, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticisine ve/ veya aşağıdaki iletişim kanallarına bildirmekle sorumludur. Bu gibi durumlarla ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir.

─ Siz veya çalışma arkadaşınızın rüşvet teklif etmesi

─ Şahit olduğunuz ya da bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları

─ Şirket kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük

─ İhale ve satıl almalarda karşılaştığınız kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar

─ Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal ve topluluk içi düzenlemeler aykırı şekilde menfaat sağlanması

─ Topluluk içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin Topluluk Etik Kurallarına veya bu politika metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması

 Bu ve benzeri durumlarla karşılaştığınızda yöneticinize ve / veya aşağıdaki iletişim kanallarına bildirimde bulunmalısınız.

Bazı durumlarda çalışanlar bu tür olaylara tanık olmalarına rağmen kendilerinin de zarara uğrayabileceği endişesi ile şikayet etmekte tereddüt edebilirler. Etik kurallara ve Topluluk mevzuatına aykırı durumları ihbar eden ve şikayette bulunan kişilerin bu nedenle zarara uğramayacakları Yönetim Kurulu tarafından garanti altına alınmaktadır. Bu kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları ihbar ve şikayet nedeniyle ;

─ Kasıtlı veya iftira olarak tanımlanabilecek bir durum değil ise herhangi bir zarara uğramasının engellenmesi esastır.

8. İHLALLERİN YAPTIRIMI

Topluluklardaki tüm görevlerde topluluk yönetmelik, prosedür ve talimatları eksiksiz uygulandığı gibi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının ihlali durumunda topluluk içi düzenlemelere göre iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabileceği ve konunun birçok ülkede hapis cezasını da kapsayan önemli yaptırımlar ile düzenlendiği unutulmamalıdır.